On the first night of competition in Sioux Falls, Derek Kolbaba won Round 1 with an 89.5-point ride on Party Animal.

Chase Outlaw Cody Nance Marcelo Procopio Pereira Marco Eguchi Ramon de Lima Derek Kolbaba Eduardo Aparecido Wallace Vieira de Oliveira Junior Patrik Souza Joao Ricardo Vieira Jose Vitor Leme Cooper Davis