In Sioux Falls, South Dakota, Mason Taylor won the Pendleton Whisky Velocity Tour Finals to become the Pendleton Whisky Velocity Tour Champion.

Mason Taylor Daylon Swearingen Lucas Fideles Souza Keyshawn Whitehorse Joao Ricardo Vieira