Pendleton Shot of the Night: Sacramento, night 2

Pendleton Shot of the Night: Sacramento, night 2

Chase Dougherty won his fourth round of the season with his 90-point performance in Round 1 of Sacramento.