Shane

BFTS N/A Rank

Shane

Career Stats

View Detailed Stats
%Ridden Buckoff % AVG Buckoff Time AVG Bull Score

Current Season BFTS Stats

View Detailed Stats
%Ridden Buckoff % AVG Buckoff Time AVG Bull Score Rating
0

Detailed Stats

Season Times Ridden % Ridden BUCKOFF % AVG BUCKOFF TIME AVG RIDER SCORE AVG BULL SCORE SEASON OUTS
2004       5.45 0.00 45.38 2
2005 1.00 5.88 % 94.12 % 3.61 5.35 44.76 17
2006 6.00 25.00 % 75.00 % 2.44 22.33 42.45 24
2007 5.00 25.00 % 75.00 % 2.50 22.16 43.53 20
2008 5.00 35.71 % 64.29 % 2.55 31.66 43.88 14
2009 3.00 75.00 % 25.00 % 1.05 65.50 42.81 4
Season Bull Bull Score Rider Rider Score Buckoff Time
2009 Shane 42 Chris Shivers 0 4.20
2009 Shane 42.5 Cord McCoy 86.25 0.00
2009 Shane 43.25 Chris Shivers 88 0.00
2009 Shane 43.5 Cord McCoy 87.75 0.00
2008 Shane 43.75 Leonil Santos 0 4.40
2008 Shane 43.5 Brian Canter 88.25 0.00
2008 Shane 43.75 Cody Ford 0 4.10
2008 Shane 44.25 Ednei Caminhas 88.75 0.00
2008 Shane 43.5 Austin Meier 0 4.00
2008 Shane 44.25 Chris Shivers 0 3.10
2008 Shane 43.75 Clayton Foltyn 0 1.70
2008 Shane 43 Jimmy Lathero 0 5.10
2008 Shane 43.5 Robson Palermo 87.75 0.00
2008 Shane 44 Reese Cates 0 3.60
2008 Shane 43.75 Chad Denton 0 6.30
2008 Shane 44.5 Tony Mendes 0 3.40
2008 Shane 44.75 Kasey Hayes 90.75 0.00
2008 Shane 44 Paulo Crimber 87.75 0.00
2007 Shane 43.75 Robson Palermo 88.25 0.00
2007 Shane 44 Chris Shivers 89.5 0.00
2007 Shane 44.5 Dustin Elliott 0 4.30
2007 Shane 45 Billy Robinson 0 3.20
2007 Shane 45.25 J. W. Hart 0 2.10
2007 Shane 44 Kasey Hayes 0 3.60
2007 Shane 44.25 Chris Shivers 89 0.00
2007 Shane 44 Ned Cross 0 3.20
2007 Shane 43.5 Matt Bohon 0 2.40
2007 Shane 43.5 Silvanei Dias 0 3.00
2007 Shane 44 Harve Stewart 0 2.40
2007 Shane 34 Kody Lostroh 0 3.70
2007 Shane 43.25 Justin McBride 87.5 0.00
2007 Shane 44.25 Craig Jackson 0 4.30
2007 Shane 44 Cole Taylor 0 3.40
2007 Shane 43.75 Justin McBride 89 0.00
2007 Shane 44 Kody Lostroh 0 2.60
2007 Shane 44.25 Danny Joe Fowler 0 3.40
2007 Shane 43.5 Brendon Clark 0 3.10
2007 Shane 43.75 Tater Porter 0 5.30
2006 Shane 44.25 J.B. Mauney 91 0.00
2006 Shane 44.5 Jody Newberry 0 3.10
2006 Shane 44.5 Mike Lee 90.25 0.00
2006 Shane 44.5 Greg Potter 0 1.50
2006 Shane 44 Paulo Crimber 0 3.10
2006 Shane 43 Adriano Moraes 0 6.10
2006 Shane 44 Greg Potter 0 2.30
2006 Shane 44 Steven Shelley 0 2.20
2006 Shane 44.5 André Moraes 0 3.30
2006 Shane 44.25 J. W. Hart 0 2.50
2006 Shane 44.75 Chad Denton 0 3.50
2006 Shane 44.5 Dustin Hall 0 6.60
2006 Shane 44.5 Hugo Pedrero 88.5 0.00
2006 Shane 45 Matt Bohon 0 1.70
2006 Shane 44.25 L.J. Jenkins 0 2.20
2006 Shane 0 Cody Hart 0 0.00
2006 Shane 44.25 Edgard Oliveira 0 4.50
2006 Shane 44.5 Greg Potter 0 6.70
2006 Shane 43 Adriano Moraes 87 0.00
2006 Shane 44.5 Shane Proctor 0 2.90
2006 Shane 44.75 Jody Newberry 90.25 0.00
2006 Shane 45.25 Steven Shelley 0 3.50
2006 Shane 44.25 Mike Collins 0 2.80
2006 Shane 43.75 Gerardo Venegas 89 0.00
2005 Shane 45.25 Nick Landreneau 0 3.10
2005 Shane 44 Dusty LaBeth 0 3.40
2005 Shane 44.25 Willis Trosclair 0 3.60
2005 Shane 45.5 Justin McBride 0 2.30
2005 Shane 45 Jody Newberry 0 6.70
2005 Shane 44.5 Luke Snyder 0 1.50
2005 Shane 44 Paulo Crimber 0 2.90
2005 Shane 45.5 Corey Navarre 91 0.00
2005 Shane 45.5 Gilbert Carrillo 0 1.70
2005 Shane 45.5 Ross Coleman 0 2.80
2005 Shane 44.5 Owen Washburn 0 2.90
2005 Shane 44.5 Mike Collins 0 3.30
2005 Shane 44.5 Dusty LaBeth 0 4.10
2005 Shane 45 Paulo Crimber 0 4.10
2005 Shane 44.5 Dusty LaBeth 0 7.40
2005 Shane 44.5 Matt Bohon 0 7.90
2004 Shane 45.5 Jaron Nunnemaker 0 7.00
2004 Shane 45.25 Dave Samsel 0 3.90

Tweet & Talk

  • User
  • Fans